វប្បធម៌ក្រុមហ៊ុន

តម្លៃសាជីវកម្ម

1. អតិថិជនដំបូង។              

2. សុចរិតភាព និងភាពរីករាយ។

3. ការច្នៃប្រឌិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

4. តស៊ូនិងឈ្នះ-វីណា

បេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន

សូមអោយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនបានរីករាលដាលពាសពេញពិភពលោក!

បេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន

បង្កើតអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលគ្រឿងសង្ហារិមដែលមានគុណភាពខ្ពស់តែម្តង។បង្កើត​ជីវិត​ដ៏​ប្រសើរ​សម្រាប់​គ្រួសារ​នៃ​ដៃគូ​តស៊ូ។ចូលរួមចំណែកដល់សុខុមាលភាពសង្គម